Ft. Dr. Szabó István református püspök látogatása Ausztráliában

/ Svantner Gergő /
svantner.gergo képe
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház hagyományaihoz híven kétévente egy Kárpát-medencei püspököt hív meg a diaszpóra gyülekezeteihez, ebben az évben főtiszteletű Dr. Szabó István püspök úr, a Magyarországi Református Egyház zsinati elnöke kapta ezt a felkérést, melynek szívélyesen eleget is tett.
Az idősek otthonábanúrvacsoralátogatás az otthonbankoszorúzás

Melbourne. Az első helyszín Melbourne volt, ahol Nt. Dézsi Csaba lelkipásztor valamint Csütörtök István gondnok várta szeretettel. Itt püspök úr feleségével vett részt az '56-os megemlékezésen, illetve vendégszolgálóként hírdette az igét a vasárnapi alkalmon.

Canberra. Az út a fővároson keresztül vezetett tovább. Canberrába érkezve a gyülekezet lelkésze Nt. Péterffy Kund és Szuromi Jenő gondnok várta a püspök urat és kedves feleségét, együtt részt vettek az 1956-os megemlékezésen a helyi konzulátuson, ahol Mikola István nagykövet személyesen is köszöntötte őket. Ez az ünnepély nagyszerű alkalom volt a találkozásra a helyi magyarsággal. Nem sokkal később megtekintették a Canberrai gyülekezet istentiszteleti helyét. Péntek délelőtt a Szent Erzsébet Otthonban élőket látogatta meg püspök úr. Ez az intézmény az, amely helyet ad a legtöbb idős magyar embernek. Az intézmény vezetősége és személyzete nagyrészt magyarokból áll. Velük és a bentlakókkal találkozott ezen a napon püspök úr. Kívülről befelé haladva indult a bemutatás, először a kinti házakban élő emberekkel és környezetükkel, majd befelé haladva, az ápolásra szorultakkal találkozhattak. Egy közös ebéd után beszélgetésre invitáltuk a vendégeket és lakókat, ahol az otthonban élők elmondták, miért is jó nekik, hogy itt lehetnek, hálát adnak az ellátásért, a bibliaórákért, az itt lévő közösségért. Nagy érdeklődést mutattak az anyaország és az ott történő dolgok iránt. A tervezett harminc perc beszélgetés túlnyúlt az egy órán is. Az idősek még napokkal később is jó szívvel emlegették ezt a találkozást. Isten áldása volt ezen a látogatáson is.

Sydney. Reformáció istentisztelet. Főtiszteletű Dr. Szabó István püspök úr 2018. október 28-án Ausztráliában, a Sydney-i Magyar Református gyülekezetben, a reformáció 501. évfordulóján ezekkel a szavakkal buzdította az egybegyűlteket: „Isten nagy terve velünk az, hogy részévé tegyen, hogy beépítsen minket abba a nagy alkotásba, amit egyháznak nevezünk. A reformáció az a pillanat, amikor rájövünk arra, hogy zsákutcába megyünk. Megállunk. Megállunk és visszatolatunk! Majd újra elindulunk a helyes úton. Isten Szent Lelke, kegyelmének bőséges áradása áldjon meg benneteket gazdagon, hogy tudjátok egymást szeretni, hogy tudjátok egymást segíteni, hogy tudjátok egymást Jézus Krisztus dicsősége felé emelni, hogy tudjátok egymást buzdítani arra, hogy szüntelen keressétek Istent: minden életnek, jónak és tökéletességnek forrását.” Kérte továbbá a Sydney-i magyar reformátusokat: „Hordozzatok bennünket is – otthoni magyarokat – imádságban.” Nt. Péterffy Kund, a Sydney-i és canberrai gyülekezet lelkipásztora, megköszönte Ft. Dr. Szabó István püspök úrnak az ausztráliai szolgálatait, aki Melbourne-ben, Canberrában és Sydney-ben a magyar református egyház révén találkozott a diaszpóra magyarságával. A lelkipásztor biztosította a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnökét arról, hogy a dél keresztje alatt élő magyar keresztyének már 68 éve imádságban hordozzák a Kárpát-medencei magyarokat és ennek a gyakorlásáról nem is akarnak leszokni.

Megemlékező ünnepség a délvidéki mártírokról. Ez az ünnepség is tervezett volt, hiszen Dr. Szabó István püspök úr édesapja is délvidéken született. Beszédében megemlítette a személyes érintettséget, és azt kívánta a helyi közösségnek: Ne csak ezekben a szomorú pillanatokban osztozzanak, hanem Trianonból tanulva, minden magyar testvéri közösségben, egyetértésben munkálkodjon a helyi magyarságért. Szent szeretettel buzdította őket, hogy össze kell kötni a kévét, nem szabad, hogy széthulljon. Az ünnepély végén Fráter Olivér irodavezető konzullal, Dr. Domaniczky Endre konzullal és Piri Józseffel, a DMSZ elnökével, megkoszorúzták a délvidéki mártírok emlékművét.

Kirándulás. S ha már Sydneyben jár az ember, nem hagyhatja ki a város nevezetességeit sem, úgy mint a híres Sydney-i Operaházat, a Harbour Bridge-et vagy a gyönyörű tengerpartot .

Az utolsó napot a gyülekezet vezetőivel és presbitereivel töltötték. Egy kellemes városnézés mellett még nagyobb betekintést kaphattak a helyiek, és a gyülekezet életébe. Köszönjük, hogy eleget tettek meghívásunknak, és velünk lehettek pár nap erejéig. Életükre, családjukra, szolgálatukra Isten gazdag áldását kívánjuk!