Magyar Katolikus Közösség

Gruber Enikő (2016)
Gruber Enikő (2016)
Szűcs Nándor László (2017)
Szűcs Nándor László (2017)

A 1940-es évek végén 2 éves munkaszerződéssel idevándorolt magyarok eleinte a papok köré csoportosultak, mivel ők nagyobb mozgástérrel rendelkeztek. 1956 után - részben a forradalom, részben pedig a Délvidéken, Erdélyben és a Felvidéken tapasztalható életveszélyes környezet miatt - megsokszorozódott a bevándorló magyarok száma.

A Magyar katolikus Közösséget (M.K.K.) a Kínából ideérkezett Forró Ferenc jezsuita atya szervezte meg. Sydneyben magyar temetőt alapított és kérésére a Vatikán két magyar apácát is idehelyezett, akiknek komoly szerepük volt a Szent Erzsébet Idősek Otthonának alapításában, létrehozásában. Missziós lelkületük, különösen Mater Klotild céltudatos munkája és önzetlen, mindent áthidaló szeretete adott erőt az előre nem látott nehézségek leküzdésére.

Forró páter nagyon fontosnak tartotta az idős magyarok kényelmes ellátását, ezért a Közösség tagjainak áldozatos anyagi segítségével 1965-ben Sydney nyugati részén, Dean Park-ban,egy 5 holdas telket vásárolt, ahol 1967. március 5-én Gilroy érsek kb. 1000 magyar jelenlétében megáldotta és ünnepélyesen megnyitotta a Szent Erzsébet Otthont. A két apáca irányításával kialakult a helyi társadalom legnagyobb eseménye, a Szent Erzsébet napi búcsú is. Mater Gregoria halála után Mater Klotild beköltözött az Otthonba, és átvette irányítását. Szigorú szeretettel tartott rendet és felügyelt arra, hogy a lakók életük alkonyán kényelmes, emberséges és magyar környezetben élhessenek. Munkájának eredménye az épületeket körülvevő szép park is.

A 70-es években a M.K.K. Sydney belvárosához közel, Ashfield-ben is vásárolt egy házat, hogy otthont teremtsen a Karitász Társaság számára. A Mindszenty bíboros által megáldott ház egyik szobája kápolna, amelyet a környék magyarjai a mai napig rendszeresen látogatnak.

A Közösség tagjai immár 65 éve a Szent Erzsébet Otthon és a Mindszenty Otthon fenntartásán, karbantartásán és továbbfejlesztésén dolgoznak, vezetését 12 tagú gondnoki testület irányítja, önkéntesen, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A Közösségnek felekezetre való tekintet nélkül minden magyar tagja lehet.

 A Közösség célja az evangélium és az Egyház értékeinek hirdetése és átadása. Szoros kapcsolatot tart a Sydney-i Magyar Református Egyházzal és más protestáns egyházakhoz tartozó testvérekkel is. Évente négy alkalommal tartanak ökumenikus istentiszteletet, amelyek nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódnak: március 15; május utolsó vasárnapján Hősök Napja; augusztus 20; október 23. Évente kétszer zarándoklatot szerveznek a Sydneytől 140km-re lévő Penrose Park-ba, ahol pálos szerzetesek élnek, és 2 magyar kápolna is található.  Minden év novemberében kiemelkedő ünnep a Szent Erzsébet napi búcsú és vásár, ami közel ezer magyart és magyar érzelmű látogatót vonz Dean Park-ba, a Szent Erzsébet Otthon parkjába.

Az adományok segítségével az Otthon területe jelentősen megnőtt: a Szent Erzsébet kápolna köré csoportosult Mindszenty, Szent Margit, Szent István és Pater Forró szárnyak, az irodák és villaépületek ma már tíz holdon terülnek el.  A lakók száma több mint száz, és szakképzett vezetők, orvosok, ápolók gondoskodnak róluk magas színvonalon.   

 A M.K.K. Szent Erzsébet Otthon és Karitász negyedévenként „ÉRTESÍTŐ”-t ír, szerkeszt és ad ki, amely a helyi magyar társadalom és a Közösség életéről, mindennapos gondjairól ad rendszeres tájékoztatást.

A jövő kiszámíthatatlan, de nem reménytelen. Nagy segítségünkre lehet a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa, aki a két magyar intézményt rendszeresen látogatja, a kívánalmakat és hiányokat meghatározza, majd kiegészíti számunkra.

Honlapunkon www.hungariancathnsw.org rendszeres tájékoztatást nyújtunk közösségünk eseményeiről, ünnepeiről.